Meteen naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Wij: Dit is Italiaans/Italiaans Leren, de aanbieder van de Cursus en de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
 2. Cursus: online cursus met digitale inhoud die via de website van ons geleverd wordt;
 3. Download: een online downloadbaar product zoals een e-book dat via de websites geleverd wordt;
 4. Je/jij: natuurlijk persoon, deelnemer van de Cursus, ontvanger van de digitale inhoud, wederpartij van ons;
 5. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Website: www.ditisitaliaans.nl
 7. Algemeen
 1. Sommige onze Cursussen zijn alleen geschikt voor mensen die al voldoende basiskennis van de Italiaanse taal hebben. Welke Cursus voor wie geschikt is vermelden we op de pagina van de desbetreffende Cursus.
 2. Al het lesmateriaal dat je nodig hebt om de Cursus met goed gevolg af te ronden is inbegrepen bij de Cursus. We verwijzen ook naar extra lesmateriaal dat je online kunt vinden. We zijn niet verantwoordelijk voor deze externe links, deze dienen puur als extra oefening.
 3. Toegang
 1. Je krijgt toegang tot de Cursus wanneer he toegang hebt gekocht via de website. Pas als je volledige betaling is ontvangen, krijg je de inloggevens waarmee je toegang krijgt. Tenzij we andere afspraken hebben gemaakt moet je de Cursus in één termijn en vooraf betalen. 
 2. Bij de aankoop van een Cursus moet je een account maken op de website. Met dat account krijg je toegang tot de Cursus. Bewaar de inloggegevens zorgvuldig en deel deze niet met anderen. 
 3. Toegang tot de cursus is strikt persoonlijk en mag je niet met anderen delen. Als je je inloggegevens of de inhoud van de Cursus met anderen deelt, kunnen we je de verdere toegang tot de Cursus ontzeggen, zonder dat we schadevergoeding verschuldigd zijn. Binnen één huishouden is het wel toegestaan om de toegang te delen.
 4. De inhoud van de Cursus wordt in meerdere modules (per Cursus staat aangegeven hoeveel dit er zijn), verdeeld over meerdere weken, geleverd. 
 5. Je blijft toegang houden tot de Cursus, zolang deze bestaat, waarbij we garanderen dat de Cursus na Je aanmelding minimaal 12 maanden beschikbaar is. 
 6. Je krijgt automatisch ook toegang tot alle updates en vernieuwingen die mogelijk later worden toegevoegd, ook wanneer de prijs stijgt.
 7. Door storingen in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit proberen we altijd zo snel mogelijk op te lossen. 
 8. Heb je de Cursus en/of Download aangeschaft door in twee of drie termijnen te betalen, maar betaal je de termijnen niet binnen de afgesproken tijd. Dan kan toegang tot de cursus tijdelijk worden stopgezet totdat de gehele betaling voldaan is.
 9. Heb je de Cursus en/of Download aangeschaft door in twee of drie termijnen te betalen en wordt het tweede deel voldaan via automatische incasso maar mislukt deze, dan kunnen we de eventuele extra kosten van de gemaakte incasso doorberekenen.
 10. Ontbindingsrecht
 1. Als Je een consument bent en de cursus niet koopt als bedrijf of handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, mag Je de overeenkomst binnen 14 dagen nadat Je deze bent aangegaan ontbinden (14-dagen-niet-goed-geld-terug-garantie). Dit doe Je door een e-mail te sturen naar info@italiaansleren.nl. We zullen de ontvangst daarvan bevestigen. Dit ontbindingsrecht geldt niet voor ondernemers en bedrijven die zijn ingeschreven bij de KvK. 
 2. Als we de Cursus al volledig geleverd hebben, en jij vooraf uitdrukkelijk ermee hebt ingestemd dat Je de Cursus direct kon volgen, en Je hebt verklaard dat je je ontbindingsrecht verliest zodra de Cursus volledig is geleverd, heb Jij geen recht meer op ontbinding.
 3. Voor digitale downloads die direct en volledig geleverd zijn na betaling geldt geen recht op retour. Als Jij gebruik maakt van Je ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten, zoals die voor downloads, van rechtswege ontbonden. 
 4. De vergoeding waar je recht op hebt, storten we binnen 14 dagen na ontbinding terug op de bankrekening waarvandaan je de betaling hebt gedaan. 
 5. Aansprakelijkheid
 1. We zijn niet aansprakelijk voor wat Jij wel of niet doet aan de hand van de Cursus.
 2. We zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van deze Cursus. 
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je met de inhoud van de Cursus doet, de keuzes die je maakt, hoe je informatie toepast en wat je wel of niet met de tips in de Cursus doet. 
 4. We zijn niet aansprakelijk voor het niet behalen van resultaten, direct of indirect naar aanleiding van deze Cursus. 
 5. We zijn niet aansprakelijk voor producten of diensten die je bij derden koopt, ongeacht of dit naar aanleiding van de Cursus is of niet. 
 6. Overmacht, Annuleren en Opschorten
 1. In het geval van overmacht mogen we de Cursus opschorten tot een moment na deze overmacht. Wanneer de opschorting langer dan drie maanden duurt mogen zowel jij als wij de overeenkomst ontbinden. Geen van ons is in dat geval schadevergoeding verschuldigd. 
 2. Geleverde onderdelen en informatie van de Cursus kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Jij moet daarom betalen voor het deel van de Cursus dat je voor de overmacht hebt ontvangen of hebt kunnen ontvangen. 
 3. Je kunt de Cursus niet tussentijds annuleren of opzeggen. 
 4. Als wede Cursus tussentijds moeten annuleren, terwijl er geen sprake is van overmacht, zullen we de volledige Cursus aan je vergoeden, maar zijn we geen schadevergoeding aan je verschuldigd. 
 5. Als onze webhosting of e-learning software het leveren van de Cursus bemoeilijkt of onmogelijk maakt, mogen we de Cursus opschorten tot het moment dat de hosting of de software de levering weer mogelijk maakt. Als dit langer dan drie maanden duurt ben jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, maar zijn we jou geen schadevergoeding verschuldigd. 
 6. Intellectuele Eigendom
 1. Wij zijn rechthebbende van alle werken, methodes, namen, afbeeldingen, video, audio en teksten die Je in de Cursus ziet of bij de Cursus geleverd krijgt. Ook zijn we de houder van de merkrechten en handelsnaamrechten.
 2. Voor zover we niet de rechthebbende zijn van de werken, namen of methodes, gebruiken we deze op een rechtmatige wijze of hebben we hiervoor een licentie gesloten met de rechthebbende. 
 3. Het is Je niet toegestaan enig intellectueel eigendomsrecht van ons te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij jij en wij daar samen andere afspraken over hebben gemaakt. 
 4. Je mag van al het cursusmateriaal een thuiskopie of privékopie maken en voor jezelf gebruiken, maar je mag deze niet delen met anderen en je mag hen ook geen kopieën laten maken of zelf kopieën voor hen maken. 
 5. Je mag de kennis en inhoud van deze Cursus niet inzetten om daar zelf een Cursus, al dan niet tegen betaling, mee aan te bieden en op de markt te brengen. 

8. Klachten en Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Als je een klacht hebt, moet Je deze zo snel mogelijk aan ons melden, zodat we je klacht mogelijk nog op kunnen lossen terwijl de Cursus loopt. Je moet je klacht in elk geval binnen 7 dagen nadat de klacht is ontstaan aan ons melden per e-mail. We zullen binnen 7 dagen op Je klacht reageren en waar mogelijk meteen oplossen. 
 3. Als Je consument bent heb Je tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 4. Komen we er samen niet uit? Dan mag je de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter van Je woonplaats. 


Opgesteld op 24 augustus 2023.